Influences (or Why I Write the Way I Do)

Natalie Goldberg (free-flowing writing)
Clarissa Pinkola Estes (wild woman writing)
Jane Hutchison (direct-to-the-point writing)
Ernest Hemingway (simple words writing)

Thursday, November 14, 2013

Team Ko

I look to my team for inspiration. Basta nakikita ko sigasig ni Morning, calm ni Alve, bungisngis ni Ms Vency, tiyaga ni Warlito at bait ni Ericson, ok na. Walang puti na hahambing pa sa team ko.

No comments: