Influences (or Why I Write the Way I Do)

Natalie Goldberg (free-flowing writing)
Clarissa Pinkola Estes (wild woman writing)
Jane Hutchison (direct-to-the-point writing)
Ernest Hemingway (simple words writing)

Wednesday, February 26, 2014

Ikaloob Mo

mahirap mag-isip ng masama sa kapwa
ngunit Panginoon maari bang ako'y ulanin mo ng
pag-iisip na mapanuri sa salita
kaloobang nakakatutuos ng huwad
pagtitimpi sa kabila ng panglilito
kalinawan sa pagsinsin sa totoo

No comments: