Influences (or Why I Write the Way I Do)

Natalie Goldberg (free-flowing writing)
Clarissa Pinkola Estes (wild woman writing)
Jane Hutchison (direct-to-the-point writing)
Ernest Hemingway (simple words writing)

Saturday, July 26, 2014

Pagtuod

dai ako patuuda
sa mga text
na pag dai nag-aabot
nakakasuya, man palan
dai ako patuuda
sa mga apud
na pag mayo
nakakapungaw, man giraray
aram ko man kung isay, ano ka
klaro man kung ano, sisay kita
sa kada saro
pero dai maiwasan
makamati, maghanap
arog kaini ang inaagihan
kan mga arog tang napaso na
asin nagpapakarahay
na may pungaw, may takot
siring na sana garong arog kaini
hanggang igdi na sana kita
so pakiulay lang
dai na ako pagpatuuda

No comments: