Influences (or Why I Write the Way I Do)

Natalie Goldberg (free-flowing writing)
Clarissa Pinkola Estes (wild woman writing)
Jane Hutchison (direct-to-the-point writing)
Ernest Hemingway (simple words writing)

Friday, October 24, 2014

Adik sa Alimit

Kapagalan na dai mababayadan
Sakripisyo na bakong oras ang bilang
Mga kulog buot na tadum sa hawak
Para saimo Alimit
Mabuo, magdanay ka lamang

No comments: