Influences (or Why I Write the Way I Do)

Natalie Goldberg (free-flowing writing)
Clarissa Pinkola Estes (wild woman writing)
Jane Hutchison (direct-to-the-point writing)
Ernest Hemingway (simple words writing)

Sunday, March 8, 2015

Sa Aga Na

Dai inabot ang pagsamod, pagpunas
Napakaray pa man kabinet
Nag apon mga lumang resibo
Naisaray mga anik-anik
Nakua mga nawawarang ID
Nakalaba ning flags, figuratively
Nakababad ning mejas, mga itum
Ngunyan makayod pa din
Binayaan ang dai pa nasasamudan
Dai pa napupunasan
Sa aga na lang
Sa dai natapo ngunyan
Pirming may sa aga
Pirming may aga

No comments: